Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 kèm giải trình chênh lệch tăng giảm 10% LNST so với cùng kỳ năm trước

Xem tại đây