Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2022

Thứ năm, 16/03/2023 14:26

Báo cáo tài chính (riêng) năm 2022

Thứ năm, 16/03/2023 14:25

BCTC (hợp nhất) quý 4.2022

Thứ ba, 17/01/2023 13:58

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III - 2022

Thứ năm, 20/10/2022 10:24

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II - 2022

Thứ tư, 20/07/2022 10:00

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ I - 2022

Thứ ba, 19/04/2022 15:11

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thứ sáu, 01/04/2022 14:09

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2021

Thứ năm, 17/03/2022 14:21

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2021

Thứ năm, 17/03/2022 14:21

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 2021

Thứ sáu, 21/01/2022 15:45

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 4 2021

Thứ sáu, 21/01/2022 15:44

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III - 2021

Thứ bảy, 23/10/2021 10:41

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II - 2021

Thứ hai, 19/07/2021 15:36

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I - 2021

Thứ hai, 19/04/2021 16:34

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thứ sáu, 26/03/2021 15:07

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020 - HỢP NHẤT

Thứ hai, 15/03/2021 15:18

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020 - RIÊNG

Thứ hai, 15/03/2021 15:17

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2020 - RIÊNG

Thứ hai, 18/01/2021 08:08